• Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
Overdracht en Samenwerking

Overdracht en samenwerking op het terrein van buurt, samenleving en presentie

·         Heleen en Monique hebben samen met Stiching Me'kaar en Stichting Presentie meegewerkt en meegedacht aan het Nieuwe Welzijn in Utrecht voor de wijk Noord-Noordwest. In het deel van het jaarverslag van Heleen kunt u daar meer over lezen.

·         Heleen gaf een presentatie op het symposium 'Effectief wijkgericht werken met sociale wijkteams.'

·         Heleen gaf een presentatie van haar werk bij een Breed Teamoverleg Zuilen/Ondiep binnen Mitros en op een bezinningsdag van de staf van Mitros. Bij dit soort ontmoetingen wordt door het vertellen van praktijkverhalen de buurt en haar bewoners voor medewerkers meer levend en open. Dat werkt inspirerend en helpt bij het opstellen van prioriteiten. Dat is mooi om te merken en terug te krijgen.

·         Het project Presentie binnen Bijzonder Jeugdwerk Brabant ging van start. BJB wilde op zoek naar 'wat een goede werker maakt' en vroeg Stichting Presentie mee te denken en te starten met een onderzoek. In eerste instantie observeerde Monique en later Heleen voor het onderzoek door 3 maal een aantal dagen op verschillende (gesloten) groepen binnen BJB door te brengen. Daar schreven zij logboekverslagen over die door de onderzoekers gebruikt werden voor de verdere analyse. Beiden dachten binnen het onderzoeksteam mee.

·         Heleen werd als praktijkdocent gevraagd voor de cursus 'Inleiding in de theorie van de Presentie' van Stichting Presentie met als thema Exposure. Vanuit haar werkpraktijk deelde zij verhalen over de beginperiode van het werk.

·         Heleen werd geïnterviewd door twee onderzoekers van de gemeente over respectievelijk de buurtaanpak Queeckhovenplein en de rol van vrijwilligers binnen het Nieuwe Welzijn. Zij deelde haar observaties en inzichten en koos er in haar bijdrage voor de kijk vanuit het perspectief van de meest kwetsbare buurtbewoners ter sprake te brengen.

Scholing en reflectie

·                    Titus begeleidde een studiegroep van collega-buurtpastores, uitgaande van hun praktijkervaringen en met behulp van het begrippenkader uit een publicatie over empowerment en gemeenschapsvorming. Deze publicatie is op 10 februari 2012  verschenen onder de titel 'Zo wordt het spel gespeeld'; over empowerment en gemeenschap - een praktijk-onderzoek;  (uitg. Van der Ros Communicatie, Ootmarsum, ISBN/EAN: 978-90-812849-6-7).

·                    Heleen nam deel aan de kadergroep Presentie, aan studiemiddagen van het Netwerk Presentie en aan gesprekken in het kader van samenwerking van de Stichting Presentie en de Stichting Buurtpastoraat Utrecht met betrekking tot Nieuw Welzijn.

· Heleen had twee ontmoetingen met een medewerker van Stichting KIWOS.

· Heleen nam op 31 oktober deel aan het congres dat Stichting Presentie organiseerde onder de titel 'De Zorgval'. Deze term slaat op (onbedoelde) problematische aspecten in de hedendaagse zorg: zorg die vastloopt, problemen bestendigt of mensen van de regen in de drup helpt. Een val waarin zowel degene die zorg ontvangt als de zorgverlener verstrikt kan raken. Beiden kunnen klem komen te zitten. Het congres nam deelnemers door middel van thematische workshops en keynotes mee om na te denken over een genuanceerde herwaardering van kwetsbaarheid en het vanuit relaties sturen en beteugelen van de zorg.

Overdracht en samenwerking in relatie tot religieuzen en parochies

·         De ontmoetings- en reflectiebijeenkomsten met religieuzen uit verschillende ordes en congregaties is ook dit jaar voortgezet met twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst had als thema 'Waarnemen, spiritualiteit en roeping.' Hoe houd je in je werk je waarden, je idealen, vast? Dat waar je ten diepste naar verlangt, waar je op hoopt en waar je vaak amper woorden voor kunt vinden. Hoe laat je dat resoneren in je handelen, maar ook in jezelf, tijdens reflectie op je werk?. De tweede ontmoeting handelde rondom het thema 'Kun je je laten gezeggen door de marge?'

·         In 2013 was er vier maal een regulier overleg van de PPC,  de Pech & Mazzelpotcommissie.  Buurtpastores kunnen aan deze commissie aanvragen doen voor relatief kleine financiële bijdragen aan wijkbewoners. Het gaat om situaties waarin niet elders steun kan  worden gevraagd, of acute nood, waarbij de tijd ontbreekt om een gecompliceerde aanvraag te doen en weken te wachten op de toekenning. Vaak was er sprake van pech bij mensen die weinig andere middelen hadden om zich in hun benarde situatie dan weer op te richten. Soms ook kon iemand net eventjes een gelukje worden gegund. Dit draagt dan bij aan het dagelijkse harde werken van mensen om het leven met tegenslagen uit te houden of beter op de rails te krijgen.

·         Regelmatig kwamen wij bijeen met de R.K. pastores uit de stad verantwoordelijk voor diaconie. Daarbij hebben wij elkaar vooral op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en initiatieven. Voor de collega's is het zinvol om in de spiegel van het buurtpastoraat te kijken, en vice versa ook. Er zijn duidelijke verschillen in werkwijze om bij kwetsbare bewoners (pastoraal) present te kunnen zijn. We beschouwen onze werkzaamheden als aanvullend aan elkaar.

·         De buurtpastores verzorgden bij toerbeurt een column in het Ludgerusmagazine, parochieblad van de Ludgerusparochie. Het is fijn dat wij op die manier ons werk kunnen delen met de leden van de parochies in de buurten waar wij werken.

·         In het KNR bulletin van oktober 2013 is er een artikel verschenen over de Stichting Buurtpastoraat als één van de projecten van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Titus en Heleen zijn geïnterviewd over hun werkpraktijken. Dit artikel is na te lezen op www.knr.nl onder het kopje publicaties.

 
 
*