• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 3
Bestuur

Jaarverslag van het bestuur

In het jaar 2013 heeft de Stichting Buurtpastoraat Utrecht goed gefunctioneerd als organisatie. De werkwijze van gezamenlijke vergaderingen van bestuur en pastores, voorbereid door werkgroepen bleek weer vruchtbaar. De lijnen tussen bestuur en pastores zijn kort. Ambtelijk secretaris Jan Franken wordt zeer gewaardeerd voor zijn zorgvuldige werk. De vrijwillige inzet van Leo Ruitenberg voor het notuleren van bestuursvergaderingen en van Marianne Kling op het burosecretariaat is onmisbaar. Als vrijwilliger is dit jaar nieuw aangeschoven Chris Lauffer die als webmaster onderhoud aan de website voor zijn rekening neemt.

Mede door de functioneringsgesprekken geeft het bestuur vorm aan goed werkgeverschap. Er blijkt bij de pastores wel een verschil in benadering van het werk, maar dat verschil mag er zijn. Het bestuur zet zich ervoor in op een presente wijze te besturen met aandacht voor pastores en voor de mensen die ze ontmoeten. De verhalen uit de buurt blijven de leidraad. In dit jaarverslag en op de website is dat zichtbaar.

Het bestuur werd geconfronteerd met het feit dat pastor Monique de Bree ernstig ziek werd. Ze heeft de behandelingen goed doorstaan en heeft nog geruime tijd nodig om te herstellen. Daarbij ondervindt ze veel steun van mensen uit de buurt. Voor de vervanging van haar werk in de Eerste Daalsedijkbuurt kwam Monique zelf met het voorstel om werkers te zoeken, die de buurt kennen en die er werken of gewerkt hebben en die ervaring hebben met de presentiebenadering. Werkers dus die al relaties hebben met de buurtbewoners in de wijk, zodat dat niet weer helemaal van voren af aan opgebouwd hoeft te worden.

Zo konden in augustus Hester van Soest (6 uur per week) en Evelien Regnat (8 uur per week) aan de slag als presentiewerkers in de Eerste Daalsedijkbuurt. Hester is Sociaal Makelaar bij stichting  Me'kaar en heeft jarenlang met Monique samengewerkt in speeltuin de Duizendpoot. Evelien komt zelf uit de buurt, kent Monique uit het werk en is een aantal jaar voor Portes werkzaam geweest in de buurt. Zij doen dat in samenwerking met buurtpastor Heleen Heidinga die voor ongeveer 8 uur per week inzetbaar is voor de vervanging van Monique.

De begeleiding van mensen in Queeckhoven door pastor Heleen Heidinga is nog niet afgerond. De laatste loodjes wegen zwaar omdat een aantal gezinnen nog kampt met problemen. Voor het laatste jaar van de werkzaamheden in Queeckhoven heeft Mitros de bijdrage met 50% gekort. Dit is het gevolg van bezuinigingen op de leefbaarheidsgelden bij Mitros. Omdat daardoor de begeleiding van een aantal buurtbewoners en gezinnen op het spel kwam te staan is voor het resterende bedrag een beroep gedaan op de KCU, DMO van de protestantse kerk en op de diaconie van de Bethelkerk, aangevuld met een bijdrage uit het positief resultaat 2013 van de Stichting Buurtpastoraat.

Pastor Titus Schlatmann wordt gemakkelijk gevonden door instellingen die een beroep doen op zijn ervaring. Bestuur en  pastores zijn in gesprek met Boex  over hun inzet in een nieuw project.

Een dag "op de hei" bij Casella in Hilversum bood pastores en bestuur ruimte en tijd om na te denken over het werk.  Reflectie is broodnodig voor pastores om de moed te houden mensen trouw te blijven in alle machteloosheid. Tijd maken voor 'trage vragen'. Ook werd samen nagedacht over een nieuwe balans tussen wat professionals in de buurt moeten doen en wat mensen zelf kunnen. In het werk is steeds de vraag aan de orde  hoe je op tafel kunt houden dat het om mensen gaat en niet om de instituten. Wie zijn daarbij bondgenoten? Zijn er in alle veranderingen ook kansen tot nieuwe samenwerking? De Stichting blijkt er volop bij betrokken. Goed was het om te merken dat voor pastores en bestuursleden het basisvertrouwen geworteld is in het evangelie. Het is belangrijk betrouwbaar te zijn bij alle veranderingen, zeker in pastoraat.

Vacatures in het bestuur.

De Stichting houdt zich aan de Utrechtse  voorwaarden voor Goed Bestuur wat onder andere tot uiting komt in een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur en de opgestelde functieprofielen voor de vacante bestuurszetels. We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester, omdat onze huidige penningmeester Jos Dresens wil stoppen. Ook zoeken we naar uitbreiding ter versterking van de ondernemingskant van de Stichting.

Financiën

Het werken aan verbreding en versterking van het financiële fundament heeft vruchten afgeworpen. De begroting is sluitend. De financiële kwartaaloverzichten zijn een goed instrument om tijdig bij te sturen. De relaties met de gemeente Utrecht, de woningbouwcorporaties Mitros en Boex, Stichting Presentie en de fondsen zijn goed. Het bestuur is dankbaar dat ze het werk van onze Stichting mogelijk maken. De inzet in de buurten in het kader van "Vernieuwend Welzijn" wordt duidelijk gewaardeerd. De expertise van de pastores wordt gevraagd bij het ontwikkelen van presente buurtteams en bij trainingen en nascholing in presentiewerk. Deze dienstverlening aan derden betekent een belangrijke bron van inkomsten.

Andere bronnen van inkomsten zijn de donateurs en giften. Deze ontwikkelen zich mondjesmaat. Het is verheugend dat enkele geloofsgemeenschappen in de stad, de St.Martinusparochie en de EUG Studentengemeente, de Stichting structureel steunen met collectes.

Kerken

Het buurtpastoraat is ontstaan vanuit de katholieke geloofsgemeenschap. Ze staat in de religieuze traditie van verschillende ordes en congregaties en hun missie. Daarom is de relatie met parochies en religieuzen van groot belang. Op de ontmoetingen met de religieuzen komt de spiritualiteit van het kijken met aandacht aan de orde. Met die aanpak kan er  vertrouwen ontstaan. In de relatie blijkt er ruimte voor de zogenaamde "lege momenten", waarin "het heilige" wordt aangeraakt. Sommigen benoemen dat als een zichtbaar worden van Gods Koninkrijk en anderen zeiden "Wat hier gebeurt is kerk". In de geest van Franciscus mogen we de buurt in om mensen te omarmen.

Het bestuur is dankbaar dat met veel hulp dit mogelijk gemaakt kan worden.

Paulus van Mansfeld, voorzitter

 
 
*