• Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
Overdracht en Samenwerking 2014

OVERDRACHT EN SAMENWERKING 2014

Overdracht en samenwerking op het terrein van buurt, samenleving en presentie

·         Heleen en Hester hebben samen met Stiching Me'kaar en Stichting Presentie meegewerkt en meegedacht aan het vormgeven van het Nieuwe Welzijn in Utrecht wat betreft de wijk Noord-Noordwest. In het deel van het jaarverslag van Heleen kunt u daar meer over lezen. In dat kader was er ook een ontmoeting met een aantal werkers uit verschillende buurtteams die aanschoven bij het Leefwereldteam. Daarin hebben we kennis gemaakt en kennis uitgewisseld.

·         Heleen gaf een presentatie van haar werk bij het Buurtteam Sociaal van Zuilen.

·         Heleen heeft de samenwerking met de Stichting Presentie binnen het project Presentie binnen Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) voortgezet en afgerond. Men wilde op zoek naar 'wat nu een goede werker maakt' en vroeg Stichting Presentie mee te denken en te starten met een onderzoek. Heleen fungeerde wederom als observant voor het onderzoek door drie maal een aantal dagen op verschillende (gesloten) groepen binnen BJB door te brengen. Daar schreef zij logboekverslagen over die door de onderzoekers gebruikt werden voor de verdere analyse. Beiden dachten binnen het onderzoeksteam mee. Door de Stichting Presentie is er een boekje uitgebracht over dit onderzoek en er is een film gemaakt naar aanleiding van het onderzoek die BJB in eerste instantie intern gebruikt.

·         Heleen werd twee maal als praktijkdocent gevraagd voor de cursus 'Inleiding in de theorie van de Presentie' van Stichting Presentie met als thema Exposure. Vanuit haar werkprak­tijk deelde zij verhalen over de beginperiode van het werk.

·         Heleen werd geïnterviewd over haar werk in het blad 'Zorg en Welzijn.' Dit interview valt terug te lezen op onze website.

·         Een collega Sociaal Makelaar van Heleen nam deel aan een serie van portretten van sociale werkers waar een boek over is samengesteld: De Kracht van Samen. Dit boek – gemaakt door FCB* – laat de kracht zien van een sociaal werker en zijn netwerk. Heleen was een van de collega's die deze Sociaal Makelaar portretteerde en zijn groei in het werken met presentie voor het voetlicht bracht.

·         Heleen had in het kader van de inwerkperiode van de nieuwe burgermeester van Utrecht een ontmoeting met hem samen met een aantal andere sleutelfiguren uit Zuilen.

·         Samen met een staflid van de Stichting Presentie heeft Heleen een training verzorgd over present werken in wijkteams bij de Rastergroep in Deventer.

·         Met verschillende medewerkers van Zimic heeft Heleen meegedacht aan het idee en thea­terstuk te maken over de sloop in de buurt de zogenaamde Slopera. Dit idee kristalliseert zich langzaam uit.

·         Titus nam deel uit van het ondersteunende team t.b.v. de stedelijke ondersteunings­struc­tuur voor bewonersinitiatieven in zelfbeheer. Dit team is als het ware een levend loket. Het is een neutrale vraagbaak, terugvalpunt, opbelbaar informatiepunt, verwijzer en meedenker.

·         Titus gaf begeleiding aan de beheergroep, de werker en het bestuur van inloophuis Czaar 51 te Amsterdam. Begeleiding gaf hij ook aan bestuur en werker van Kerk en Buurt in Amsterdam-Noord.

·         Titus ondersteunde in de wijk 'de goede burenclub'.  Dat is een initiatief van zeer buurtbetrokken wijkbewoners die een groep hebben gevormd en samen met elkaar zoeken naar nieuwe vormen van goed nabuurschap. Het is een heel vindingrijk, creatief en mooi opbouwproces vanuit het 'informele circuit'. Er komt concrete liefdevolle onderlinge zorg uit voort.

*FCB is een organisatie die werkgevers en werknemers stimuleert en ondersteunt bij de ontwikkeling van

hetwerk in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.

·         Titus werkte mee aan een verzoek van SKANfonds om in gesprek te komen met een Utrechtse buurtbewoner die Titus meemaakt als buurtpastor. Het SKAN wilde graag een onderzoekje plegen over haar imago en beeldvorming. Men wilde vragen stellen over hoe het SKAN overkomt, met het logo, de naam, etc. Men zocht uitdrukkelijk geen communi­catiedeskundige. Het ging allemaal om eerste indrukken, hoe voelt het, hoe komt het over. Het was erg bijzonder om het SKAN te koppelen aan iemand uit de wijk, met wie dit onderzoekje mogelijk werd.

Scholing en reflectie

·         Heleen nam deel aan het netwerk Presentie, aan studiemiddagen van het Netwerk Presentie en aan gesprekken in het kader van samenwerking van de Stichting Presentie, Stichting Me'kaar en de Stichting Buurtpastoraat Utrecht, ook in het licht van Nieuw Welzijn.

·           Titus participeerde in de klankbordgroep van het onderzoek dat het Utrechtse Verwey Jonker Instituut uitvoerde op diverse locaties in het hele land waar wijkbewoners het gezamenlijk zelfbeheer gestalte geven.

·           Heleen heeft een student Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven door inzicht te geven in haar werkpraktijk een ander perspectief geboden op zijn afstudeeronderzoek. Het onderzoek handelde over bewoners van sociale huurwoningen die vanwege sloop als gevolg van herstructurering gedwongen worden te verhuizen.

·           Titus nam deel aan het team van Trainingscentrum Kor Schippers en aan enkele studieda­gen die vandaaruit werden georganiseerd.

·           Titus gaf begeleiding aan de intervisie van de werkers van de Utrechtse wijkcentra van het Leger des Heils.

·           Titus organiseerde met het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk een studiemiddag op 14 maart 2014 over vernieuwende en experimentele vormen van missionair-diaconale kerke­lijke presentie. Deze publieke studiemiddag vormde de afronding van een studiegroep die zich gedurende een half jaar bezighield met dit thema. Tijdens deze middag werd het ver­slag van de studiegroep gepresenteerd, waarna twee inleiders en vervolgens alle aanwezi­gen hierop hun licht lieten schijnen. Doel van deze studiemiddag was: een gezamenlijke reflectie met het oog op verdere expertiseontwikkeling binnen het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk ten dienste van vernieuwende en experimentele vormen van kerkelijke presentie.

Overdracht en samenwerking in relatie tot religieuzen en parochies

De ontmoetings- en reflectiebijeenkomsten met religieuzen van verschillende ordes en congregaties zijn ook dit jaar voortgezet met twee bijeenkomsten:

·         De eerste bijeenkomst had als thema kwetsbaarheid. Vanuit het politiek klimaat worden wij geconfronteerd met een model dat over alle buurtbewoners heen gegoten wordt: eigen kracht, participatie samenleving, eigen netwerk aanspreken. Dat strookt niet wat wij bij een kwetsbare onderlaag in de buurt zien. We wilden secuur en genuanceerd met elkaar nadenken over kwetsbaarheid. Wat is dat eigenlijk, en waarom is het iets waar de samenleving geen ruimte voor lijkt te bieden? Vervolgens hebben we gekeken hoe ruimte maken voor kwetsbaarheid zich verhoudt tot onze religiositeit aan de hand van stukken van  Erik Borgman en Andries Baart.

·         De tweede bijeenkomst had als thema: 'Telt het voor jou...', waarin we aan de hand van een documentaire relatiegestuurd werken hebben uitgediept. Bij ons ligt aan deze manier van werken ook een mensbeeld en een godsbeeld ten grondslag. Het is inspirerend en voedend om dit soort thema's met onze religieuze achterban te kunnen bespreken.

·         In oktober heeft het Diaconaal Platform Utrecht een avond georganiseerd om in beeld te brengen op welke manieren kerkelijke organisaties samenwerken met de Gemeente Utrecht. Heleen heeft daar een presentatie over haar werk gehouden en is in gesprek met toehoorders en de manager Sport en Samenleving van de Gemeente.

·         Heleen had een ontmoeting met een werker van JOP (het jeugdwerk van de Protestante Kerk Nederland) die bezig is met nadenken over Present Jongerenwerk.

·         In 2014 was er vooral via de mail en in klein comité overleg van de PPC, de pech- en mazzelpotcommissie.  Buurtpastores kunnen aan deze commissie aanvragen doen voor relatief kleine financiële bijdragen, die ontvangen zijn vanuit wijkbewoners. Omdat deze bedragen vaak niet elders kunnen worden aangevraagd, of omdat er acute nood is en de tijd ontbreekt om een gecompliceerde aanvraag elders te doen en weken te moeten wachten op de toekenning. Vaak was er sprake van een vorm van pech bij mensen die weinig andere middelen hadden om zich in hun benarde situatie dan weer op te richten. Soms ook kon iemand net eventjes een gelukje worden gegund, dat dan weer bijdroeg aan de dagelijkse klus van veel mensen om het leven met alle tegen­slagen uit te houden of beter op de rails te krijgen.

·         Titus en Heleen hebben drie bijeenkomsten gehad met de katholieke diaconiepastores van de stad. Daarin hebben we onder anderen meegedacht over het beleidstuk 'Duur­zaam Diaconaat en caritas in Utrecht´, waarbij onze jarenlange praktijkervaring helpend was in de denkrichting van de schrijvers. Daarnaast is het zinvol van elkaars werk op de hoogte te zijn en elkaar te kunnen vinden waar nodig.

·         De buurtpastores verzorgden bij toerbeurt een column in het Ludgerusmagazine, paro­chieblad van de Ludgerusparochie. Het is fijn dat wij op die manier ons werk kunnen delen met de leden van de parochies in de buurten waar wij werken.Heleen is geïnterviewd over haar werkpraktijk voor het blad Onder Ons van de Fraters van Utrecht.

·         Titus werkte op 9 november mee aan de Martinusdag in de Utrechtse Martinus­parochie.

 
 
*