• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 3
Jaarverslag Bestuur

De Stichting Buurtpastoraat Utrecht heeft in 2015 haar maatschappelijke en financiële positie versterkt. De nieuwe Commissie Personeel & Organisatie (Cie P&O) heeft de aanzet gegeven tot een traject van coaching met de bedoeling door intensievere reflectie het werk van de Stichting verder te ontwikkelen. De professionalisering is verbeterd met de instelling van een klachtencommissie.

Met hulp van de Werkgroep Financiën hoopt de Stichting het jaar met een klein positief resultaat af te sluiten. Bovendien is in de begrotingen voor 2016 en 2017 een goede balans gerealiseerd tussen verwachte uitgaven en inkomsten. Een extra actie om donateurs te werven is in de maak.

De uitbreiding van het werkveld is vorm gegeven in nauwe samenwerking met woningcorporatie Bo-Ex en met de Stichting Me'kaar en Stichting Presentie.

De Stichting heeft zich geprofileerd in gesprekken met de wethouder van de gemeente Utrecht en met andere samenwerkingspartners.

Op de heidag in Rhijnauwen met pastores en bestuur is er nagedacht over de positie van het buurtpastoraat in de veranderende maatschappelijke verhoudingen in de stad. De grondtoon van het werk is presente "ziel"zorg. Het naast bewoners blijven staan en vertrouwen opbouwen, tekent de eigenheid van het werk als buurtpastor. Het be­stuur blijft in haar vergaderingen structureel ruimte maken voor de verhalen van de pastores over hun directe werk in de buurt en hun ­bewoners, zij vormen de kern van het werk.

Monique de Bree is na haar ziekteperiode gedeeltelijk weer aan het werk in de buurt. Hester van Soest en collega Heleen Heidinga hebben dit jaar nog een deel van Monique 's werk overgenomen.

Heleen Heidinga heeft langzaam haar draai gevonden in haar werk in de Geuzenwijk. Ze moest als het ware helemaal opnieuw beginnen. Haar samenwerking met de werkers van de speeltuin, de Stichting Me'kaar en het Buurtteam in Zuilen is gegroeid.

Titus Schlatmann blijft zich ontwikkelen in zijn ondersteuningswerk in de buurten van Rivierenwijk en Kanaleneiland. De eigenheid van zijn bijdragen verdiept zich en hij werkt aan overdracht van zijn ervaring, deze inbreng wordt in de stad gewaardeerd.

Elizabeth van Dis werkt in Hoograven op verzoek van de woningcorporatie Bo-Ex in de begeleiding van buurtbewoners, die vanwege het grootonderhoud tijdelijk naar een logeerwoning moeten. In die omstandigheden treden hun persoonlijke en maat­schappelijke kwetsbaarheden scherper aan het licht. Ze heeft het eerste deel van het project afgerond. Zowel vele bewoners als ook de corporatie spreken vol lof over haar werk.

Kerken

Het buurtpastoraat is ontstaan vanuit de katholieke geloofsgemeenschap. Ze staat in de religieuze traditie van leden van verschillende ordes en congregaties. Daarom is de relatie met parochies en religieuzen van groot belang. Betrokkenheid van kerken in de stad krijgt vorm door publicaties in hun bladen en door de financiële steun vanuit Caritas/ KCU en Diaconie. De Janskerk en enkele katholieke parochies in de stad heb­ben het Buurtpastoraat in het collecterooster opgenomen. Hun bijdragen betekenen een belangrijke steun en erkenning door gelovigen en geloofsgemeenschappen in Utrecht.

Dank

We zijn dankbaar dat de gemeente Utrecht, woningbouwcorporaties, fondsen en particulieren het werk van onze Stichting mogelijk maken. Onze inzet in de buurten wordt duidelijk gewaardeerd. De expertise van onze pastores wordt gevraagd bij het ontwikkelen van presente buurtteams en bij trainingen en nascholing in presentiewerk. Deze dienstverlening aan derden zorgt voor een stevige inkomstenbron. De donateurs en de sponsoren zijn we dankbaar voor hun support.

beeldkruis

Dit beeld van Jezus is van kunstenaar Jan Visser uit Deventer.
Een lijf zonder kruishout, een lelijk verwrongen lichaam dat strijdt en lijdt.
Tegelijk een lichaam dat de handen omhoog heft in een overwinningsgebaar!
Hij probeert lijden en overwinning van Jezus in één beeld uit te drukken.
De paradox is dat kracht en opstanding zich juist in zwakheid laten zien!
Jezus die de pijn uithoudt in vertrouwen dat God hem zó bevrijdt.
Op verborgen wijze beantwoordt God dit vertrouwen door de opstanding.
Dat zie je in de houding van Jezus´armen als een V-teken. Overwinning!

Dit beeld past bij de inspiratie van het buurtpastoraat.
Het uithouden met degenen die lijden in de hoop op nieuw leven.

Paulus van Mansfeld, voorzitter

 
 
*