• Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
VERSLAG VAN DE ORGANISATIE

 

Gemeente

Met de gemeente wordt al een aantal jaar samengewerkt. De gemeente geeft aan het werken volgens de presentiebenadering belangrijk te vinden. Dat blijkt zowel uit de gunning van de opdracht voor de presente buurtteams in 2014, later leefwereldteams genoemd, als in gesprekken met de wethouders Bij diverse processen waarbij bewoners zelf de regie van het beheer van een wijkcentrum nemen wordt voor de begeleiding van het proces een beroep op buurtpastoraat gedaan. In 2016 is zo een bijdrage geleverd aan het zelfbeheer van de Saffier, naast die van De Nieuwe Jutter en het 3G-centrum.

Er is waardering bij de gemeente voor de manier van werken van buurtpastoraat. In een gesprek in augustus 2016 geeft de nieuwe wethouder, Kees Diepeveen, aan dat de benadering die het buurtpastoraat toepast, hem aanspreekt. En diverse ambtenaren geven regelmatig aan het een knappe prestatie te vinden dat buurtpastores achter voordeuren komen die voor de meeste hulpverleners gesloten blijven.

Als het om de financiering gaat, merk je dat het lastiger wordt voor de gemeente, die ongeveer voor 25% aan de begroting van buurtpastoraat bijdraagt (waarvan 17% structureel). Steeds meer is ze gewend met grote partijen afspraken te maken of met bewonersinitiatieven en waar past een organisatie als buurtpastoraat nu precies? Of heeft het te maken met de groep bewoners waar buurtpastoraat mee optrekt, namelijk die groep die als het om eigen kracht en een eigen netwerk gaat voortdurend weer terugvallen? Werk waarbij je de successen en tastbare resultaten zo op het eerste gezicht niet makkelijk meet. Maar als je de verhalen in dit verslag op de rechterpagina's leest zie je dat de bijdrage van buurtpastores er zeker toe doet.

Kenmerkend voor het werk van de buurtpastores is dat zij vanuit de presentiebenadering in staat blijken een duurzame relatie op te bouwen met de meest kwetsbare buurtbewoners. Dat is een langzaam en taai proces. Regelmatig lukt het de afstand van deze bewoners tot de samenleving te overbruggen en hen weer in verbinding te brengen met Buurtteams/Sociaal Makelaars/Jongerenwerk of andere zorg- dan wel hulpverlening. En andersom stimuleren buurtpastores werkers uit deze organisaties meer leefwereldgericht te werken.

Buurtpastoraat wil niet volledig door de gemeente gesubsidieerd worden. Vanaf het ontstaan in 2008 doet ze aan cocreatie en cofinanciering. Een ontwikkeling die de gemeente op dit terrein in wil zetten is bij buurtpastoraat al een jarenlange praktijk.

Samenwerking met Me'kaar en andere Sociaal Makelorganisaties

Met de sociaal makelorganisatie Me'kaar is de samenwerking gegroeid mede vanuit het werk van de pastores in de 1e Daalsedijkbuurt en Geuzenwijk, waar de speeltuinen de Duizendpoot en de Watergeus als vindplaats voor de doelgroep van de pastores fungeren. Van hieruit worden contacten met kinderen en hun gezinnen opgebouwd. In het project "Opvoeden en opgroeien in armoede in Geuzenwijk" heeft Me'kaar de samenwerking tevens omgezet in een financiële bijdrage aan het werk.

Vanuit die samenwerking heeft Me'kaar buurtpastoraat uitgenodigd samen met hen als alliantiepartner bij de nieuwe uitvraag te offreren juist in die buurten waar de problematiek van bewoners groot is en die duurzame relatie een voorwaarde is om iets te bereiken. Doordat de datum met een jaar verschoven is naar 1-1-2019 zijn die gesprekken in 2016 even getemporiseerd.

Met Sociaal makelorganistatie Doenja in Rivierenwijk/Kanaleneiland en met Vooruit in Hoograven is in 2016 verkennend gesproken.

Samenwerking met buurtteams

In 2015 heeft toenmalig wethouder Margriet Jongerius buurtpastoraat gevraagd de werkwijze van de presentie bij de buurtteams onder de aandacht te brengen. In de samenwerking met buurtteammedewerkers bij individuele buurtbewoners gaat het regelmatig daarover. En eind 2015 hebben we een gesprek over het werken vanuit de leefwereld op een presente wijze gevoerd met de accounthouders van de buurtteams Jeugd en Gezin en Veilig en Sociaal bij de gemeente. Begin 2016 is er met de leidinggevenden van de buurtteams in Noordwest gesproken. In de buurt zijn we uitdrukkelijk op zoek naar samenwerking vanuit ieders eigen rol ten dienste van de meest kwetsbare bewoners. Vanuit een aantal concrete voorbeelden zijn de volgende punten met elkaar besproken:

  • Het belang om zoveel mogelijk te kijken vanuit het perspectief van de buurtbewoner.
  • Hoe ga je er mee om als het belang van de buurtbewoner botst met het belang van een organisatie?
  • Wat doe je als het beroep op "eigen kracht" of het netwerk van de bewoners niet reëel is?
  • Hoe kunnen buurtpastoraat en buurtteam zo goed mogelijk samenwerken?

Fondsen

Naast de reguliere verantwoordingen hebben we met KCU gesproken over hoe en waar we actief zijn en hoe we elkaars werk kunnen versterken. Dat heeft geresulteerd in voortzetting van de steun voor het werk in Geuzenwijk naast een algemene donatie aan het buurtpastoraat. Met KNR-PIN is gesproken over de kansen voor een nieuw project. Zij ondersteunen het werk in de 1e Daalsedijkbuurt. En met het Kansfonds is regelmatig contact en uitwisseling geweest in het kader van de inspiratiebijeenkomsten die zij organiseren voor het programma "Opvoeden en opgroeien in armoede".

Voor het werk in Geuzenwijk hebben wij voor 2017 een aantal kleinere lokale partners bereid gevonden een financiële bijdrage te doen: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zuilen en de diakonie van de Protestantse kerk.

Ook hebben we eind 2016 een aantal kleinere fondsen bereid gevonden een financiële bijdrage voor 2017 te doen.

En eind 2016 hebben we een samenwerkingsafspraak kunnen maken met de Oud Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer voor een periode van 3 jaar. Zij geven aan veel affiniteit te hebben vanuit hun doelstellingen met de mensen waarmee buurtpastoraat werkt. Omdat zij niet de menskracht hebben en wel de financiële middelen steunen ze buurtpastoraat op deze manier.

Bo-Ex

Per kwartaal is er overleg met Bo-Ex over de samenwerking met buurtpastoraat in de Rietveldbuurt. Er wordt dan gesproken over de voortgang in het werk, over wat er leeft onder bewoners in de buurt en wat de impact van het groot onderhoud is. Ook komen er praktische zaken aan bod.

Donateursactie

In 2016 hebben we donateurs geworven binnen de katholieke parochies van Utrecht. Hoofddoelstelling van de actie was het werven van donateurs en nevendoelstelling het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Buurtpastoraat Utrecht.

In voor- en najaar hebben mensen, die het parochieblad van de Ludgerus- en Martinusparochie ontvangen, een donateursflyer bij het blad ingevouwen gekregen. En in het blad stond een column van een buurtpastor over het werk. In een 5-tal kerken zijn na de zondagviering flyers uitgereikt en is met mensen over het werk van buurtpastoraat gesproken.

De financiële opbrengst voor 2016 is €525,- en zal voor de komende jaren jaarlijks €425,- zijn van de geworven vaste donateurs. De gesprekken over het werk en de uitgesproken waardering ervoor is zeer ondersteunend.

Eigen organisatie

Personeelsbezetting en -beleid

In mei is de re-integratie van Monique de Bree afgerond en is in goed overleg besloten dat Monique naar een dienstverband van 0,5 fte is gegaan vanaf 1 juni. De ziektevervanging die door Hester van Soest gedaan werd is per half juli beëindigd. Vanaf 1 augustus is Rutger van Breemen als nieuwe buurtpastor voor de 1e Daalsedijkbuurt, naast Monique, aangetrokken. Elizabeth van Dis heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gekregen per 1-1-2017.

In overleg tussen team en bestuur is een aantal basisregels besproken die belangrijk zijn m.b.t. de veiligheid van de buurtpastores. Na een jaar worden die regels geëvalueerd en bekijken we of aanvullende afspraken nodig zijn.

Daarnaast is de afspraak gemaakt om jaarlijks een ontwikkelbudget te reserveren. Voor de ontwikkelingen van de pastores in hun vak en voor de ontwikkeling van de organisatie is het nodig dat er in geïnvesteerd wordt. In het jaarverslag zal vanaf 2017 steeds verantwoord worden wat er dat jaar in ontwikkeling geïnvesteerd is.

Teamcoaching

2016 kan de boeken ingaan als het jaar waarin de betrokkenen bij de Stichting buurtpastoraat, pastores, ambtelijk secretaris, notulist en bestuursleden in een intensief proces het samenwerken en de inrichting van de organisatie hebben onderzocht en stappen gezet tot veranderingen. Onder leiding van een coach zijn de communicatie en de daarin ingesleten patronen en beelden ontleed, zijn rolverdeling en besluitvorming tegen het licht gehouden en is de fundamentele vraag gesteld wat voor een groeiende organisatie als de Stichting Buurtpastoraat nodig is om in de toekomst in alle opzichten 'gezond' te zijn en kwalitatief hoogstaand werk te leveren. Het doorlopen van dit proces legt in de Stichting een nieuw fundament voor vertrouwen. Al is het nog niet klaar en nog het nodige 'te doen' er is nu perspectief en richting. Begin 2017 heeft dit geresulteerd in de aanpassing en verandering van de functie van ambtelijk secretaris in die van een directeur met een helder omschreven takenpakket en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De afspraak is gemaakt dat het pastoresteam een zelfsturend team van professionals is, dat door de directeur en het bestuur gefaciliteerd wordt. Een andere belangrijke uitkomst van deze teamcoaching is dat er in 2016 begonnen is met driewekelijkse teamoverleg, waarin pastores en directeur met elkaar nadenken over de ontwikkeling van het werk, casussen bespreken en allerlei praktische zaken de revue passeren.

Heidag 2016

Niet op de hei maar wel op een zeer rustgevende plek midden in de stad, het lokaal van de bevriende Oud Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer in Utrecht, hielden we onze jaarlijkse beleidsdag. Middels de methode van deep democracy hebben pastores en bestuur de belangrijkste beleidsuitgangspunten met elkaar besproken en bijgesteld. Dit heeft geleid tot de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

Een korte samenvatting daarvan:

Als er vanuit meer buurten met kwetsbare bewoners een appel op buurtpastoraat gedaan wordt dan gaan we voor die buurtbewoners en is een kleine groei van de organisatie mogelijk

Buurtpastoraat onderzoekt samenwerking met andere initiatieven van buurt- en straatpastoraat in de stad Utrecht rond de noden van kwetsbare mensen.

Als het appèl van bewoners in een buurt afneemt dan zal buurtpastoraat haar aanwezigheid in die buurt terugbrengen op een wijze waarop de opgebouwde trouwe en duurzame relaties met buurtbewoners het minst geschaad worden.

De theologische bedding van ons pastoraal werk willen we doordenken en opnieuw formuleren.

 
 
*