• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 2
  • Algemene afbeelding 3
Overdacht en Samenwerking

Stichting Presentie

Onze samenwerking met de Stichting Presentie is belangrijk. Wij zorgen dat we zelf bijgeschoold blijven en nemen daartoe deel aan studieochtenden (Elizabeth, Heleen en Monique) en kaderbijeenkomsten voor gecertificeerden. (Monique en Heleen). Tegelijk stellen we onze kennis en ervaring beschikbaar om een bijdrage te leveren aan scholingstrajecten van de Stichting Presentie, met name rondom exposure; Heleen participeerde als praktijkdocent driemaal in de introductiecursus van de Stichting en was co-docent van training die Stichting Presentie verzorgde voor de Sociaal Makelaars van Stichting Mekaar. Heleen en Elizabeth hebben tijdens het Armoedecongres van het Kansfonds een workshop over hun werken volgens de presentiebenadering gegeven.

Leefwereldteam

Met het Leefwereldteam, dat van start is gegaan in augustus 2013, geven we met Stichting Presentie, Stichting Buurtpastoraat Utrecht en Stichting Me'kaar vorm aan de ambitie van de gemeente in het kader van het vernieuwend welzijn om de meest kwetsbare groep burgers te bereiken en hen tot steun te zijn, gebaseerd en voortbouwend op reeds bestaand presentiewerk in achterstandswijken. In 2017 is het onvoldoende gelukt sociale professionals van andere organisaties hierbij te betrekken. Daarom hebben we met verschillende partijen gesproken om te kijken hoe we in aanloop op de nieuwe aanbestedingsfase van zorg en welzijn het leefwereldgericht werken breder kunnen delen en welke randvoorwaarden hierbij van belang zijn. Het onderzoek dat Stichting Presentie aan het Leefwereldteam heeft gekoppeld om de rol van de professional die op deze manier werkt, beter in beeld te krijgen is zo goed als afgerond en zal helpend zijn in de gesprekken is de verwachting.

TrainingsCentrum Kor Schippers (TCKS)

Titus maakte deel uit van het team trainers/begeleiders van het TCKS. Hier wordt deskundigheid verzameld rond diverse vormen van 'ingebedde presentie' in de wijk. De teamleden kennen uit eigen ervaring de uitdagingen waar werkers, bestuurders en wijkbewoners tegenaan lopen. Titus gaf op diverse werkplekken elders in het land begeleiding aan collega's die samen met vrijwilligers in een vorm van zelfbeheer een buurthuis probeerden te runnen en aan hun bestuur. Daarnaast gaf hij begeleide intervisie aan coördinatoren van wijkcentra en inloophuizen en aan Sociaal Makelaars van Wijk & Co.

In de stad Utrecht was Titus begeleidend betrokken bij het netwerk 'Dwarsverband'. Dit is een netwerk van wijkcentra voor en door buurtbewoners. Binnen dit netwerk zoeken de leden elkaar regelmatig op, delen zij kennis en inspiratie. Zo versterken zij elkaars positie.

De 'verhalengroep' als leerplek

Deze groep is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij buurtpastor Titus Schlatmann collega's in de buurt uitnodigt bijeen te komen ten behoeve van kennisversterking in de eerste lijn. Vanuit de ervaringsverhalen die concreet ingebracht worden door iedere werker ontstaan er spiegelmomenten en komen er inspirerende voorbeelden aan de orde. Dit draagt bij aan de inhoudelijke verdieping van ieders werk. Het gaat hier om een interdisciplinaire studiegroep: een groep waarbij collega's uit het eerstelijns-wijkwerk met elkaar werkervaringen uitwisselen door middel van praktijkverhalen. Door de feedback en de werking van de groep ontstaat een kwaliteits-impuls voor het eerstelijnswerk. De werkers vergroten hun 'presentie-gehalte' en hun arbeidsvreugde. Deze studiegroep heeft gewerkt aan een brochure over haar werkwijze en opbrengst. Begin 2018 komt deze brochure uit.

Religieuzen en Parochies

  • Ontmoetingen met de Religieuzen

In 2017 hadden wij twee ontmoetingen met de religieuzen uit verschillende ordes en congregaties. We zijn erg blij dat de religieuzen ons werk ondersteunen en voelen ons zeer met hen verbonden. Tijdens de bijeenkomsten die we dit jaar hebben gehad was er ruimte voor ontmoeting, bezinning en reflectie. Op de bijeenkomst in mei hebben we stilgestaan bij het thema ´gezonden zijn´. In het team en bestuur hadden we al eerder gesproken over de betekenis van zending. Toen het buurtpastoraat voor 2008 onderdeel was van de katholieke kerk, kregen de pastores een zending vanuit het bisdom. Nadien gebeurt dit niet meer. De afgelopen tijd hebben we als team en bestuur gesproken over de vragen: 'zijn we gezonden om ons werk te doen?' en 'wie of wat zendt ons dan?' Hier wilden we graag met de religieuzen over door praten en het was zinvol en bemoedigend om deze vragen met hen verder te verkennen. Verschillende religieuzen deelden dat zij eigenlijk een soort gelijk proces hebben meegemaakt. De meesten van hen hadden ook geen zending ontvangen en voelden zich soms ook verweesd. Zij stonden in hun werk vaak met hun voeten in de modder en vonden vaak geen aansluiting in de gevestigde kerkelijke structuur. Het was voor ons een bemoediging om te horen dat onze zoektocht rondom dit thema van alle tijden is en op een bepaalde manier inherent is aan ons type werk in de marge van de kerk. Het heeft ons gesprek over gezonden zijn weer in een ander perspectief gezet.

De bijeenkomst van oktober stond in het teken van reflectie. We deden dit aan de hand van een werkvorm, waarbij we met twee kringen werkten met zowel pastores als religieuzen. In de binnenkring werd gereflecteerd op een casus van Elizabeth. De buitenkring reflecteerde op het reflectieproces. Na enige tijd bespraken we hoe we dit reflectieproces hadden ervaren en wat de mensen van de buitenkring was opgevallen. Vervolgens wisselden er enkelen van binnenkring naar buitenkring en zetten we dit proces voort. Het was zeer geschikte werkvorm, omdat we inhoudelijk diep op de casus konden ingaan en tegelijk ook oefenden met reflecteren en hierover nadachten. In de gesprekken bespraken we de context en personen binnen het gezin uit de casus, de rol van Elizabeth als pastor en wie zij in die situatie kan zijn. In het reflectieproces kwamen eigen neigingen/oordelen en gevoelens naar boven. Dit proces zette de casus en het gesprek daarover in een ander licht en bracht ons op een diepere laag van reflectie. Zowel de religieuzen als wij hebben de bijeenkomst met deze werkvorm als waardevol ervaren.

  • Diaconale werkers, Parochies en de Pech en Mazzelpot Commissie

Afgelopen jaar hebben we drie keer een ontmoeting gehad met de parochiepastor die zich richt op diaconie en de teamleider van het DKCI (Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling). We deelden het werk en bespraken de signalen van de verborgen noden en de problemen waar buurtbewoners mee kampen en hoe we hen hierin kunnen bijstaan.

Daarnaast hebben we ook samengewerkt met de parochies en de Katholieke Caritas Utrecht (KCU) ten behoeve van buurtbewoners in financiële nood. In 2017 zijn we drie keer uitgenodigd door de Pech en Mazzelpot Commissie. In deze commissie, die onder de KCU valt, bespraken we financiële aanvragen van buurtbewoners die om verschillende redenen in de knel kwamen te zitten. Meestal ging dit om kleine bedragen die vaak niet (of niet snel genoeg) elders konden worden aangevraagd. Soms heeft de commissie leningen verstrekt, zodat er ruimte kwam om op de aanvragen van de gemeente te wachten of om schulden met oplopende rentes elders over te nemen. Voor grotere bedragen hebben we dit jaar verschillende malen een beroep gedaan op de Parochiële Caritas Instellingen (PCI) in de stad. Sinds kort is er één stad brede PCI waar wij als buurtpastores een beroep op kunnen doen als er financiële noodsituaties in de buurt zijn waar geen andere fondsen voor beschikbaar zijn. Het is heel goed samenwerken met de PCI; zij streven naar een antwoord binnen 24 uur, denken mee, en geven ons het vertrouwen dat wij de situaties goed kunnen inschatten. Daar zijn we blij mee.

Net als andere jaren schreven we columns over ons werk voor een Utrechtse parochieblad.

Heleen heeft tijdens het een bijeenkomst van het Diaconaal Platform Utrecht een presentatie gegeven over haar werk met het accent op kinderen in armoede.

In mei gaf Heleen een interview aan de glossy Klooster!. Een eenmalige uitgave van uitgeverij Adveniat die aandacht schonk aan het religieuze leven.

 
 
*