• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 2
Verslag van de organisatie

Inleiding

De Buurtpastores zijn intensief bij buurtbewoners betrokken en vervullen van daaruit soms een brugfunctie naar hulpverlening, sociaal makelorganisaties en andere instanties. Daarom is buurtpastoraat betrokken bij de besluitvorming in de Gemeente rondom de inrichting van het Vernieuwend Welzijn. We praten en denken mee vanuit het perspectief van de buurtbewoners met wie we werken.
In het kader van de financiering van buurtpastoraat hebben we regelmatig contact met de gemeente en diverse lokale en landelijke fondsen om te zorgen, dat de werkzaamheden betaald kunnen worden. In dit deel van het jaarverslag beschrijven we de aard van de gesprekken met de Gemeente in 2017 en welke ontwikkelingen er ten aanzien van de fondsen geweest zijn. Tevens komt de samenwerking met Bo-Ex in de Rietveldbuurt aan de orde .

Gemeente

De gemeentelijke agenda werd in 2017 voor een belangrijk deel bepaald door de verdere uitwerking van het Utrechts Model van Vernieuwend Welzijn. Ter voorbereiding daarop zijn we dit jaar vooral in gesprek geweest over de nota's van uitgangspunten van zowel het Sociaal Makelen als van de Buurtteams voor de periode 2019 tot en met 2024. We hebben dat gesprek op verschillende niveaus gevoerd, zowel met ambtenaren als met politieke partijen en andere organisaties. Dat is gebeurd in bilaterale gesprekken en op Raadsinformatiebijeenkomsten.

Wat betreft de nota over de uitgangspunten van het sociaal makelen is onze inzet geweest om goede samenwerking op basis van specifieke kennis en expertise te ondersteunen. Daarnaast hebben we een pleidooi gehouden - samen met andere organisaties (Al Amal, Geldstromen door de wijk, Zorgverslimming, WishingWellWest) en een aantal zorgondernemers - om juist de kleine initiatieven in de stad de gelegenheid te geven ook in de periode 2019 tot en met 2024 verder te werken. De afgelopen jaren zijn hiermee veelbelovende ervaringen opgedaan, die in potentie grote financiële besparingen èn sociale waarde opleveren. Organisaties, zoals Buurtpastoraat, leveren elk op eigen wijze een vernieuwende bijdrage aan:

- meer sociale samenhang en inclusiviteit,

- deelname van kwetsbare bewoners aan 'het gewone leven'

- en de sociale basis, de verbinding formele en informele zorg en 'de beweging naar voren' in de stad.

Deze bijdrage wordt niet alleen door Sociaal Makelorganisaties geleverd. De opgebouwde praktijk en expertise verdienen vertrouwen, voldoende ruimte en middelen om deze te kunnen continueren ook vanaf 2019.

De Stichting Buurtpastoraat heeft zich sterk gemaakt voor rechtstreekse financiering van het werk van het buurtpastoraat door de Gemeente in plaats van financiering via Onderaannemerschap van een of meer Sociaal Makelorganisaties. We vinden het een taak van de Gemeente om publieke middelen te verdelen. De Gemeente kan op basis van een wijkanalyse keuzes maken welke mix van kennis en expertise nodig is en welke organisaties daaraan een bijdrage kunnen leveren. De wijkbureaus dienen daarin een stem te hebben, omdat zij dichtbij de praktijken in buurten staan. We merken op dat de beoordeling door Sociaal Makelorganisaties niet altijd makkelijk is, omdat zijzelf financiële en organisatorische belangen hebben.

Wat betreft de nota van uitgangspunten van de buurtteams zijn we blij dat hierin uitgesproken wordt dat buurtteams nauwer gaan samenwerken met partijen die niet vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van het Utrechtse Zorglandschap en die een belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben in het leven van kwetsbare Utrechters. We zien dat als een uitgestoken hand naar onze organisatie. Verder spreekt ons de in de uitgangspunten geformuleerde grondhouding aan, waarin leren en ontwikkelen centraal staan. Ook de gelijkwaardigheid in de samenwerking en het gebruik maken van ieders expertise.

In het werken met buurtbewoners bij wie er in het leven veel speelt, zijn er in het werk van de Buurtteams een aantal obstakels te signaleren:

De wachttijden. Het is, wanneer er vanuit deze doelgroep dan eindelijk een stap gezet wordt en er echt iets op het spel staat, van het hoogste belang dat men dan terecht kan en de kwestie opgepakt wordt.

Wisselende contactpersonen. Om deze bewoners verder te helpen zijn vaste contactpersonen per gezin of systeem belangrijk, omdat vertrouwen een basisvoorwaarde is. Nu zijn het per casus steeds weer verschillende mensen.

Onvoldoende outreachend en flexibel werken. Naar onze waarneming staat de zorg in de leefwereld te komen niet hoog genoeg in de ontwikkelagenda. Er lijkt teveel van achter het bureau te gebeuren. Er zijn vragen waar je alleen mee aan de slag kunt als je de omgeving van de bewoner kent en kunt aansluiten vanuit de leefwereld.

Het voortdurend benadrukken van 'de eigen kracht'. Voor deze doelgroep is dit een mantra die regelmatig averechts werkt. Waar nodig dient deze te worden losgelaten.

Fondsen

Omdat er eind 2017 financiering van werkzaamheden in de buurten Geuzenwijk en de Rietveldbuurt, die in driejarige projecten beschreven waren afliepen, is de Stichting Buurtpastoraat begin 2017 met alle fondsen in gesprek gegaan om voor de periode 2018 tot en met 2020 nieuwe afspraken te maken. Vooral omdat in die buurten een enorme vooruitgang geboekt is in het verkrijgen van vertrouwen van buurtbewoners en er op basis van de inmiddels ontstane relatie veel zinvolle ondersteuning te bieden is.

Met het Kansfonds heeft dat geleid tot steun voor het werk in Hoograven-Zuid naast een laatste bijdrage voor Geuzenwijk. Aan de inspiratiedagen van het Kansfonds in het kader van het project "Opvoeden en opgroeien in armoede" hebben we deel genomen en in de zomer hebben Heleen Heidinga en Elizabeth van Dis een workshop verzorgd over werken vanuit de presentiebenadering op de landelijke armoedeconferentie van het Kansfonds.

Met KCU zijn nieuwe afspraken gemaakt, zij zijn een zeer belangrijke partner die naast een bijdrage voor Geuzenwijk ook algemeen bijdraagt aan het werk.

Voor Porticus hebben we, door hen gevraagd naar ons in documenten geformuleerd beleid, in een notitie onderbouwd wat we voortdurend doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen in het werk. De cultuur van reflectie waaraan we hard werken met elkaar is daarbij een essentieel uitgangspunt.

In verband met het werk in Geuzenwijk hebben we gesprekken gevoerd met de Protestantse Diaconie Utrecht en met Kerk in Actie. De Protestantse Diaconie Utrecht levert een financiële bijdrage. Wat Kerk in Actie gaat doen was begin 2018 nog niet bekend.

Oud Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer van de Oud Katholieke Kerk draagt bij aan het werk in Geuzenwijk. Daarnaast is er een gesprek geweest, waarin wederzijds ervaringen zijn uitgewisseld van de priester van de Oud Katholieke Kerk met Rutger van Breemen en Jan Franken. Titus Schlatmann heeft op verzoek van Aartsbisschop Vercammen deelgenomen aan een jaarlijkse diesviering en daar over het werk van Buurtpastoraat verteld.

Bo-Ex

Buurtpastoraat heeft in 2017 een goede samenwerking met Woningcorporatie Bo-Ex ervaren. Bo-Ex faciliteert de buurtpastor, geeft af en toe signalen door ten behoeve van bewoners waar extra aandacht nodig is en respecteert de vertrouwelijkheid die de pastor in haar werk in acht neemt. Ook heeft Bo-Ex meegewerkt om extra financiering vanuit de Gemeente via het wijkbureau voor het werk van buurtpastoraat te generen.

De projectleider heeft aangegeven dat de renovatie op een positieve manier verlopen is qua tijdpad en medewerking van de bewoners. Naar zijn inschatting heeft het werk van de buurtpastor mede daartoe bijgedragen.

Interne organisatie

Personeelsbezetting en beleid

Er is dit jaar veel energie gestoken in de gezamenlijke casusbesprekingen van situaties uit het werk. Met de huidige teamsamenstelling heeft dat voor een goeie feedback over en weer gezorgd en is de ontwikkeling van het werk voortdurend onderwerp van gesprek geweest.

Qua personele zaken heeft vooral de uitval van Monique de Bree wegens borstkanker vanaf Goede vrijdag 2017 grote impact gehad. Voor de vervanging van de werkzaamheden van Monique is ervoor gekozen dit zoveel mogelijk door de collega's te laten gebeuren. Heleen Heidinga heeft de begeleiding van Rutger op zich genomen. Elizabeth van Dis en Rutger van Breemen hebben een aantal individuele contacten van Monique overgenomen. Op het eind van het jaar hebben we vastgesteld dat die vervanging maar ten dele plaats gevonden heeft. Dat komt o.a. omdat een aantal mensen waarmee Monique contact heeft geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod met een collega-pastor. Soms omdat er in hun leven geen aanleiding toe was en soms omdat de stap naar een nieuw iemand te groot voor hen bleek. Dat is de andere kant van werken vanuit een relatie. Het heeft ook te maken met het feit dat een aantal van die contacten niet in een buurt woont waar onze pastores werken. De pastores komen deze mensen niet bij toeval tegen, wat normaal gesproken wel vaak gebeurt.

De aanstelling van Rutger van Breemen is gecontinueerd door het overeenkomen van een tweede jaarcontract.

In het kader van scholing en toerusting is er een leerzame dagcursus "Omgaan met grensoverschrijdend gedrag" gevolgd door het team van buurtpastores samen met de directeur. Naast het theoriedeel, werd in een praktijkdeel met een acteur geoefend.

Klachtencommissie

In de klachtencommissie vonden personele wisselingen plaats: Bernard Höfte nam de taak van voorzitter over van mevrouw Joke Kranenborg. Tot de commissie trad toe mevrouw Cobi van Breukelen.

Er zijn in 2017 geen klachten binnengekomen.

Heidag

Voor de heidag mocht de Stichting Buurtpastoraat weer gebruik maken van het schoollokaal van de Oud Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer. In de ochtend hebben we samen het jaarverslag van 2016 uitgebreid inhoudelijk besproken. En in de middag zijn we onder begeleiding van Henk Witte met elkaar nader in gesprek gegaan over het thema: "Gezonden.....en verder..."

Henk is emeritus bijzonder hoogleraar Xaverius-leerstoel voor Ignatiaanse spiritualiteit en theologie.

Al wat langere tijd is 'pastorale zending' een terugkerend thema van bezinning. De denkwijzen erover lopen ook wel wat uiteen, al wordt algemeen gedeeld dat voor het werk van de buurtpastores het "je gedragen mogen weten" een krachtig steunende en legitimerende notie is. Een formele zending wordt, naar de algemene opvatting, verleend door een kerkelijk instituut. In de huidige omstandigheden zoekt de Stichting niet in die richting. De werkmiddagen die pastores en bestuur tweemaal per jaar met religieuzen hebben, worden zeker ervaren als vorm van inbedding in de christelijke (kerkelijke)traditie. Inspiratie zoekend en vindend in het Evangelie is dit een situatie om vooralsnog samen 'uit te houden' en onze gedachtewisseling hierover voort te zetten.

Organisatie

2017 is het jaar waarin we zijn gaan werken met de uitkomsten van de teamcoaching: de ontwikkeling naar een zelfsturend team, dat gefaciliteerd wordt door een directeur en een bestuur. Begin 2018 wordt dit geëvalueerd en wordt gekeken waar er nog verbeteringen te behalen zijn. In ieder geval is iedereen heel positief over de 3-wekelijkse teambesprekingen, waarbij altijd een concrete casus uit het werk vertrekpunt van gemeenschappelijke reflectie en doorontwikkeling van het werk is.

In het najaar 2017 is het kantoor van het Buurtpastoraat verhuisd naar Oudegracht 33. Jarenlang genoot de Stichting inwoning in het katholieke kerkcentrum Nicolaas-Monica op het Boerhaaveplein. De parochiële reorganisatie maakte de huisvesting onzeker.

Een nieuw onderkomen is gevonden in een pand van de Zusters Augustinessen van St. Monica, daarin samenwonend met de EUG (Evangelische Universiteits Gemeente).

 
 
*