• Rivierenbuurt 1
  • Rivierenbuurt 2
  • Rivierenbuurt 3
Rivierenwijk
Beschrijving Rivierenwijk

Het werk van buurtpastor Titus Schlatmann ziet er alledaags uit, pratend op straat, tijdens het wijkfeest, bij de bar van het buurthuis, in een overleg of bij wijkbewoners thuis. Aanvankelijk alleen in Rivierenwijk, nu dus ook in andere wijken. De verbreding naar andere wijken in de stad is een gevolg van bovenwijkse contacten die wijkbewoners vanuit diverse wijken gaandeweg met elkaar ontwikkelden, met name naar aanleiding van elkaars interesse in het zelfbeheer van buurthuizen en wijkcentra. Titus probeert mensen daarin te volgen en ondersteunend aanwezig te zijn. Zijn werkplek is daardoor ook fluïde: hij beweegt met mensen mee.

In 2011 houdt hij zich concreet bezig met pastorale ondersteuning op drie vlakken. Begeleiding van bewoners-zelfbeheer buurthuis De Nieuwe Jutter in Rivierenwijk en het 3Generatiecentrum in Kanaleneiland.  Ondersteuning van maatschappelijke steunstructuren op wijkniveau (bewonersinitiatieven zoals kleinschalig buurthuis, buurtkrant De Rivierwijker, kledingwinkel e.d. En het verlenen van individuele pastorale ondersteuning.  Over het werk en de ervaringen met de mensen vertelt Titus: "Ik heb mij als buurtpastor zoveel mogelijk laten leiden door behoeften en belangen van wijkbewoners. Zij leven hun leven, individueel en collectief. Ik ben op diverse wijze bij hen betrokken geraakt."

Titus voegde zich als buurtpastor in, en sloot aan bij het streven van de genoemde groepen en gaf vorm aan:

  • Een langdurige en trouwe presentie, waarin vertrouwen opgebouwd wordt naar het kader: dit vormt de onontbeerlijke basisvoorwaarde voor de uitvoering van taken en werkzaamheden.
  • Procesbegeleiding, bieden van veiligheid en conflicthantering rondom de bijeenkomsten van de bewoners, die de activiteiten gestalte geven.
  • Concrete ondersteuning 'op maat',  het bieden van  tijd en aandacht aan ( met name) de mensen die de dragende kracht zijn van buurtactiviteiten. Deze contacten werken bindend en bevestigend, bieden de emotionele steun waar behoefte aan is en houden mensen als buurtvrijwilliger vast.

De doelstellingen van de werkzaamheden lijken behoorlijk gehaald: bewoners beleven De Nieuwe Jutter als een buurthuis van, voor en door de buurt is. Er is in de buurt en het buurthuis onderlinge betrokkenheid en verbondenheid gegroeid. Dit is in 2010 nog op originele wijze versterkt met de start van een specialistisch inloophuis voor mensen met levensbedreigende ziekte, een soort dag-hospice met functie voor heel Utrecht-Zuid. Er is substantieel tijd en aandacht besteed aan de procesbegeleiding en besluitvorming rond de komst van dit inloophuis. Zo moest er door bestuur en beheergroep o.a. een interne verbouwing voorbereid en uitgevoerd worden. Ook hier speelde intensief de vraag in hoeverre dit met alle betrokkenen vanuit de wijk kon worden doorgesproken en afgestemd. Dit alles heeft te maken met kernwaarden als: transparantie, zeggenschap en collectieve verantwoordelijkheid. Hier hebben wij vanuit het buurtpastoraat in geïnvesteerd.

Onderzoek

In 2010 is er een veld-onderzoek gestart door wetenschappelijk medewerkers van het Utrechtse Verwey Jonker Instituut. Het is de bedoeling dat dit onderzoek zich uitstrekt over een periode van vier jaar. In dit onderzoek zijn dragende vrijwilligers van De Nieuwe Jutter op presentie-achtige wijze gevolgd. Zij werden uitgenodigd te vertellen over hun ervaringen, en de betekenis van de geboden ondersteuning. Op deze manier ontstond van lieverlee inzicht in de kwestie welke randvoorwaarden er voor wijkbewoners werkelijk toe doen, en welke niet. Op 19 mei 2011 heeft de eerste tussenrapportage plaatsgevonden: "Met vereende krachten", De Nieuwe Jutter: buurthuis nieuwe stijl. Tussenrapportage, april 2011, VJI, Utrecht. Het onderzoek bouwt inmiddels verder door op de eerste bevindingen uit 2010.

 


TitusSchlatman

Titus Schlatmann

Titus Schlatmann (50) heeft theologie en pastoraat gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.
Sinds 1992 is hij buurtpastor in Utrecht. Hij verleent pastorale zorg aan mensen en groepen mensen die hij tegenkomt 'vanaf de straat', en met wie hij voor kortere of langere tijd in het leven optrekt. In de eerste jaren was hij alleen werkzaam in Rivierenwijk, in de loop der jaren is hij ook in andere wijken actief geworden.

  contact

 
*